Ühekordne toetamine

Kui Sul on soov aidata kaasa vabatahtliku merepääste arendamisele Toilas, siis oled oodatud toetama MTÜ Toila Merepäästet!

Ühekordse toetaja puhul on tegemist isikuga, kes soovib anda panuse Toila vabatahtliku merepääste tegevusele, ent ei soovi seda teha igakuise püsimaksega, vaid omale sobival ajal ja mahus.

Toila Vabatahtlik Merepääste on kogukonnateenust osutav ning annetustel toimiv organisatsioon, kelle tegevus on suunatud merel ja merepiiril hättasattunute abistamisele.

Vabatahtlik merepääste Eestis ei ole osa ametkondlikest struktuuridest, nagu see ei ole ka mujal Euroopas. Vabatahtlik merepääste on iseseisev ning kogukondlikust vajadusest tekkinud algatus, mis suures osas rahastab oma tegevusi ise. Toila Vabatahtlik Merepääste on taasisesesvunud Eestis esimene registreeritud merepäästeüksus, mille loomise üheks ajendiks oli Poltsei- ja Piirivalveameti merepäästevõimekuse kaugus Toila sadamast – ida suunal ca 45 ja lääne suunal ca 60 minutit. PPA on just oma üksuste kaugusest tulenevalt seadnud enda jaoks nö prioriteetsed üksused, kelle sekka ka Toila Vabatahtlik Merepääste kuulub.

Oleme erinevate Euroopa riikide kogemuse põhjal loonud oma tegevuse elushoidmiseks toetajaliikmete statuudi, mille kohaselt panustavad meie tegevust oluliseks pidavad kogukonnaliikmed igakuiselt püsikorraldusega min 5 eurot. Meil on selliseid toetajaid, kellele me siiralt ja väga tänulikud olema, ca 40. Oleme nad kõik meie veebilehel välja toonud. Merepäästeüksuse jätkusuutlikkuse tagamiseks on selliseid tublisid toetajaid vaja aga 100, mis võimaldaks ühingut igapäevaselt töös hoida ning mille tulemusena saaks tagatud olukord, kus ei teki seisakuid meie valmisolekus. Valmisolekus, millest võib sõltuda kellegi elu.

Ühe merepäästeüksuse ülalpidamine maksab keskmiselt 10 000 eurot aastas, mis jaotub järgmistele tegevustele:

  • Merepäästesündmuste reageerimise ja valmisoleku kulud (40%);
  • Varustuse hooldamine ja täiendamine (30%);
  • Merepäästeüksuse halduskulud (15%);
  • Õppustel ja koolitustel osalemine ning harjutuspäevade läbiviimine üksuse siseselt (10%);
  • Ennetustöö üritustel, koolides ja mujal (5%).

Ühe merepäästja turvavarustuse (kuivülikond, alusriietus, automaatne päästevest, kiiver, raadiojaam) maksumus on 2 470 eurot ning suur osa sellest on nö kuluvahend, mis eeldab iga 5 aasta järel väljavahetust.

Toila Vabatahtlik Merepääste ühingut saab toetada ka püsitoetaja statuudi väliselt, kui teha internetipangas omale sobiva summa ulatuses ülekanne järgmiste andmetega – makse saaja MTÜ Toila Merepääste, arvelduskonto nr EE541010220222893221, selgitusse palume märkida toetaja ees- ja perekonnanimi (nt Toetaja Kersti Raja).

Iga-aastaselt lisandub Eesti veeteedele ca 1000 väikelaeva, uusi väikelaevajuhte koolitatakse juurde sadades. Meresõit kogub populaarsust ka Ida-Virus ning eriti Toilas, kus navigatsioonihooajal on vabadest kaikohtadest selgelt puudus. Väikelaevadega merel juhtuvate õnnetuste arv on aga väga otseses seoses väikelaevade arvuga merel ja sadamates ning vajadus inimeste abistamise järele kasvab samuti iga-aastaselt. Tänu hetkel riigis kehtivale eriolukorrale on Politsei- ja Piirivalveamet palunud meil olla reageerimisvalmis 1,5 kuud varem, kui tavapäraselt. Oleme selleks teinud pingutusi nii kaatrite hoolduse kui varustuse valmisoleku mõistes ning valmis reageerima, kui selleks vajadus tekib.

Lisaks vajavad aeg-ajalt abi ka ranna sellises piirkonnas paiknevad külastajad, kelleni Toila ranna taristu iseloomu tõttu kiirabi või pääste ei pääse.

Aitäh, et annad oma panuse mereturvalisuse hoidmisele ja mereohutuse ennetustegevustele.