Meist

MTÜ Toila Merepääste on asutatud 2007. aastal, olles taasiseseisvunud Eestis esimene registreeritud vabatahtlik merepäästeühing. Ühingu asutajateks olid inimesed, kes tunnetasid vajadust suurendada veeohutusega seotud turvalisust Ida-Viru keskregioonis.
Ühingu põhikirjaliseks eesmärgiks on vabatahtliku merepääste arendamine Toilas ja sellega piirnevatel aladel.
Ühing on oma tegutsemisaja vältel viinud ellu väga palju erinevaid projekte.
Ühingu jaoks kõige olulisemana võib välja tuua PRIA meetme 3.2 projekti, millega valmis Toila sadamas asunud vana ja täielikult amortiseerunud võrgukuuri asemele korralik hoone, mida täna kasutab ühing aktiivselt oma tegevuste arendamisel.
Lisaks on ühing osalenud perioodidel 2009 – 2011 ja 2011 – 2013 rahvusvahelistes INTERREG koostööprojektides, mille tulemusena saabus 2009. aastal soomlastelt Toilasse spetsiaalselt merepäästetööde tarbeks ehitatud ja selleks ajaks nö “teisel ringlil” olnud päästekaater. Mõlema rahvusvahelise koostööprojekti (“Vomare” ja “Vosabase”) sisuks on olnud ka vabatahtlike koolitamine Soomes ning Eesti enda koolitussüsteemi väljatöötamine, mis tagaks merel abistajatele professionaalsed oskused.
Tänaseks võib öelda, et ollakse esindusorganisatsiooni tasemel jõutud koolitussüsteemini, mis on võrreldav nii Soome kui Rootsi standarditega (mõlemas riigis on vabatahtliku merepääste ajalugu 115+ aastat).
Kuna Toila ühingu vabatahtlikud tegelevad palju ka ennetustööga, siis on erinevate väiksemate projektide toel soetatud hulgaliselt varustust, millega siis erinevaid info- ja teemapäevasid läbi viia, koolitusi ja treeningharjutusi korraldada ning organiseerida üleriigilisi merepäästeõppusi (toimuvad iga-aastaselt). Suuresti on ühing kasutanud Leader, KOP ja siseturvalisuse toetusmeetmete võimalusi varustuse baastaseme saavutamiseks.
Ühingu tugevuseks on kindlasti tema meeskond – liikmed, keda tänaseks on kokku 29 inimest. Tugevuseks võib pidada ka erinevate rollide ja vastutusalade jaotust ühingu siseselt (nt tehnika korrashoiu eest vastutav isik jms), mis toimib väga hästi ning seeläbi saab ühingu juhatus tegeleda sisuliste arenguküsimustega.
Üheks oluliseks tugevuseks võib pidada ka toetajaliikmete olemasolu. Täna toetab ühingu tegevust igakuiselt ca 30 inimest ja seda min 5,00 eurose püsimaksega.
Toila Vabatahtlik Merepääste on sõlminud koostöölepingu Politsei- ja Piirivalveametiga, kes on määratlenud ühingut kui üht prioriteetset üksust, mis asub PPA enda punktidest kaugel ning katab oma tegevuspiirkonnaga ära väga olulise mereala, kuhu riiklikud struktuurid ise sedavõrd operatiivselt ei jõua. Ühingul on head koostöösuhted nii kohaliku Ida Prefektuuri kui Politsei- ja Piirivalveameti juhtivate struktuuridega.